Wat is een beroepschrift?

Met een beroepschrift geef je aan dat je het niet eens bent met een overheidsbeslissing. Je moet hierin gemotiveerd aangeven waarom je bezwaren hebt tegen een beslissing van een bestuursorgaan.

Het beroepschrift mag in briefvorm opgesteld worden. Hierin moet minimaal komen te staan:
  • De NAW gegevens van degene die bezwaar aangetekend heeft
  • Het moet een officiële brief zijn, dus met dagtekening en handtekening
  • Je moet zo goed mogelijk onderbouwen waarom je bezwaar aangetekend hebt. Voor de neutrale lezer moet het begrijpelijk zijn. Je moet er niet van uitgaan dat de lezer de zaak inhoudelijk kent
  • Je moet ook duidelijk maken tegen welke beslissing je bezwaar maakt   

Let wel goed op de termijn waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend. Meestal is de termijn zes weken. Na verloop van deze periode kan er geen bezwaar meer worden aangetekend.

ĉ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:15
Ċ
James Hendrik,
9 jul. 2015 02:15