Benodigde documenten voor het afsluiten van een hypotheek

Benodigde documenten voor het afsluiten van een hypotheek. Download het formulier(pdf)
Voor zover op u en uw woning van toepassing is, zijn onderstaande documenten nodig voor het afsluiten van de hypotheek.
(* = eventueel twee, namelijk van u en uw partner) 

1. Aanvraagformulier hypothecaire lening                                                                         origineel 
2. Aanvraagformulier* gemengde verzekering.                                                                 origineel 
3. Aanvraagformulier* overlijdensrisicoverzekering.                                                         origineel 
4. Gezondheidsverklaring*.                                                                                                 origineel 
5. Akte van verpanding* met betrekking tot punt 2 en/of 3.                                                 origineel 
6. Opdracht* (ook wel: weduweverklaring of akte van voorwaardelijke 
begunstigingswijziging) met betrekking tot punt 5.                                                 origineel 
7. Aanvraagformulier opstalverzekering.                                                                         origineel 
8. Aanvraagformulier overbruggingskrediet.                                                                 origineel 
9. Werkgeversverklaring*                                                                                                 origineel 
10. Aanstellingsbrief* of arbeidsovereenkomst* wanneer korter dan twee 
maanden in dienst.                                                                                                          kopie 
11. Salarisafrekening* van een recente maand.                                                                  kopie 
12. Afrekening van een inkomenvervangende sociale uitkering* van een 
recente maand.                                                                                                                 kopie 
13. Bewijs van recht op een alimentatie-uitkering van een ex-echtgeno(o)t(e) 
ten behoeve van uzelf* (niet ten behoeve van uw kinderen).                                         kopie 
14. Afrekening van VUT- of pensioenuitkering* van een recente maand.                         kopie 
15. Bewijs van het recht op een toekomstig pensioen als u* 50 jaar of ouder 
bent.                                                                                                                                 kopie 
16. De door een accountant goedgekeurde balansen en resultatenrekeningen 
van de afgelopen drie boekjaren met een prognose van het verwachte 
resultaat in het lopende boekjaar, indien u* zelfstandig ondernemer of 
directeur-grootaandeelhouder van een onderneming bent (in dit laatste geval 
dus naast de hiervoor al genoemde documenten voor een werknemer).                 kopie 
17. Echtscheidingsvonnis* en, indien gemaakt, echtscheidingsconvenant*, 
met het bewijs van inschrijving van het vonnis in het register van de 
Burgerlijke Stand*.                                                                                                         kopie 
18. Saldobiljet van lopende schulden* (persoonlijke lening, doorlopend 
krediet, afbetalingsregeling, huurkoopovereenkomst).                                                 kopie 
19. Bewijs van aflossing van een recent afgeloste schuld* zoals bij punt 18 
is bedoeld.                                                                                                                         kopie 
20. Machtigingen* voor afboeking van hypotheek- en verzekeringslasten.                         origineel 
21. Bewijs van eigen middelen* (bankafschrift).                                                                 kopie 
22. Legitimatiebewijs*.                                                                                                         kopie 
23. Voorlopige koopakte, bij aankoop van een bestaande woning                                         kopie 
24. Opgave verbouwingskosten, bij aankoop van een bestaande woning.                         kopie 
25. Voorlopige koopakte met aannemingsovereenkomst + bestek en 
        tekeningen, bij aankoop van een nieuw te bouwen woning.                                kopie 
26. Meerwerkovereenkomst, bij aankoop van een nieuw te bouwen woning.                 kopie 
27. Akte van uitgifte in erfpacht met voorwaarden.                                                         kopie 
28. Taxatierapport van de te kopen woning, opgemaakt door een taxateur 
die is ingeschreven in het register van VastgoedCert of SCVM en is 
aangesloten bij de NVM of VBO Makelaar.                                                                 origineel 
29. Voorlopige koopakte inzake de verkoop van uw* huidige woning                                 kopie 
30. Indien deze nog niet is verkocht, een taxatierapport van de te kopen woning, 
opgemaakt door een taxateur die is ingeschreven in het register van 
VastgoedCert of SCVM en is aangesloten bij de NVM of VBO Makelaar.                         origineel 
30.   Eigendomsbewijs van uw* huidige woning.                                                                 kopie 
31.   Hypotheekakte van de hypotheek op uw* huidige woning + saldobiljet 
         waaruit de restantschuld blijkt.                                                                                 kopie 

ĉ
Jeroen Oversteegen,
5 mei 2015 23:36
Ċ
Jeroen Oversteegen,
5 mei 2015 23:36